نمونه شماره 2

نمونه شماره 2

اطلاعات

  • نوع عمل:جراحی بینی با پوست زخیم (گوشتی)
  • زمان:2 ماه پس از عمل
  • توضیحات:در پوست های ضخیم تغییرات ایجاد شده در جراحی، همانند پوست های نازک (بینی استخوانی) محسوس نبوده و مشاهده تغییرات مستلزم گذر زمان بیشتری می باشد.

اشتراک: