نمونه شماره 27

نمونه شماره 27

اطلاعات

  • نوع عمل:جراحی بینی، فرم طبیعی
  • زمان:3 سال پس از عمل
  • توضیحات:فرم نهایی جراحی بینی همراه با تنفس طبیعی 3 سال پس از عمل

اشتراک: